ประเภทการลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียน (ราคารวม Gala Dinner)
CDEC = 6
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 (17.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2566
สมาชิกสมาคมฯ 2,000 บาท 3,600 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 4,000 บาท 4,500 บาท
นักศึกษา 1,600 บาท 3,000 บาท

Speakers Group

อ.ดร.ทพ. กิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยง

อ.ดร.ทพ. กษิดิศ รักษาเกียรติ

รศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์

อ.ทพญ. ธาราธร สุนทรเกียรติ

ผศ.ดร.ทพ. วรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ

ผศ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

Event Schedule

17 December 2023
Conference Agenda
Time Title
08.45 - 09.00
เปิดงาน โดยนายกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

โดย รศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

09.00 - 10.00
“Endo Bugs: Rules & Clues for investigators”

โดย     อ.ดร.ทพ.กิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยง

10.00 - 11.00
“Bacteriavenger 1: Mystery of space creation”

โดย     อ.ทพญ. ธาราธร สุนทรเกียรติ

11.00 - 11.20
พักรับประทานอาหารว่าง
11.20 - 12.20
“Bacteriavenger 2: Beyond the irrigation”

โดย     อ.ดร.ทพ. กษิดิศ รักษาเกียรติ

12.20 - 13.50
ประชุมใหญ่สามัญและประกาศผลนายกสำรอง
พิธีส่งมอบตำแหน่ง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.50 - 14.50
“Bacteriavenger 3: Revolutionary future medications”

โดย     ผศ.ดร.ทพ. วรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ

14.50 - 15.50
“Bacteriavenger 4: Next gen of bacterial entombment”

โดย     ผศ.ทพ. ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

15.50 - 16.10
พักรับประทานอาหารว่าง
16.10 - 17.10
“Bacteriavenger 5: No leak..No weak”

โดย    รศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์

17.10 - 17.40
“Pre-gala dinner activity”

โดย     TEA team

17.40 - 21.30
“Gala dinner & Special talk show”

โดย     TEA team